17
oktober
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Friese pilot om regeldruk in de zorg te verlichten

Met het ondertekenen van een convenant start in Friesland de pilot Horizontaal Toezicht in het Sociaal Domein en de zorg. Door een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en zorgkantoor vermindert de administratieve lastendruk doordat de controles sterk zijn gereduceerd.

De pilot is een landelijke primeur. Horizontaal toezicht is niet nieuw in de zorg, maar het is voor het eerst dat het op deze schaal wordt toegepast binnen de WMO (sociaal domein), WLZ (langdurige zorg) en ZVW (wijkverpleging). Hiermee wordt de regeldruk in de zorg verminderd en is voor zorgvragers sneller duidelijk op welke zorg ze recht hebben. Ook moet Horizontaal Toezicht de kwaliteit van de declaraties in de keten van zorginstelling, gemeente en zorgverzekeraar verbeteren, de administratieve last verlagen en zekerheid te geven over de rechtmatigheid van de gedeclareerde en geleverde zorg.

Daarmee draagt de pilot Horizontaal Toezicht Sociaal Domein bij aan het leveren van betere zorg tegen lagere kosten in de gehele keten. Uiteindelijk staat de cliënt centraal. De pilot wordt gevormd door Gemeente Leeuwarden, Gemeente Heerenveen, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, Zorgkantoor Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar samen met Thuiszorg Het Friese Land en KwadrantGroep, onder begeleiding van accountantskantoor KPMG.

Verantwoording zorggeld
Sinds de overgang van meer zorgtaken naar de gemeenten (de decentralisaties) zijn de kosten voor zorginstellingen om zich te verantwoorden over de geleverde en gedeclareerde zorg toegenomen. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn verplicht om goede controles uit te voeren naar de juiste besteding van zorggeld. Zorgaanbieders worden soms meermalen gecontroleerd op dezelfde zaken, wat tijdrovend en arbeidsintensief is voor alle partijen. Dat kan effectiever door vooraf één bredere controle uit te voeren. In de pilot wordt vooraf in gezamenlijkheid vastgesteld aan welke eisen processen die leiden tot de declaratie en verantwoording door de zorginstelling, moeten voldoen.

Henk Jansen senior strategisch adviseur Gemeente Leeuwarden: “De pilot Horizontaal toezicht moet leiden tot minder fouten in de registratie van de zorg, lagere kosten voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden en met name voor de zorginstellingen lagere kosten voor de verantwoording. Ook aan de kant van de gemeenten leidt deze pilot tot minder fouten, optimalisatie in de verwerking van het berichtenverkeer, zicht op de belangrijkste risico’s en lagere kosten voor het verantwoorden van de zorggelden in de jaarstukken”.

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim 565.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van Friesland de gezondste en meest vitale provincie te maken.De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim 565.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van Friesland de gezondste en meest vitale provincie te maken.