22
december
2023
|
09:47
Europe/Amsterdam

Regioplan Friesland gereed

Wat is nodig om ook in de toekomst zorg beschikbaar te houden

Deelnemers Regioplan Friesland

Vanaf vandaag staat het Regioplan Friesland op Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Dit regioplan is gebaseerd op het regiobeeld en maakt inzichtelijk wat de komende jaren nodig is om ook in de toekomst zorg voor alle inwoners van Friesland beschikbaar en toegankelijk te houden.

Van zorg naar gezondheid door versterken van de mienskip
De rode draad in alle opgaven is het versterken van de mienskip, de sociale basis en het inzetten op preventie. Door de beweging te maken van zorg naar gezondheid voorkomen we dat de vraag naar zorg teveel stijgt. Vanuit de data uit het regiobeeld Friesland en diverse gesprekken in de regio, onder meer met inwoners, zijn de vier belangrijkste opgaven voor Friesland bepaald. Dit zijn:

1.       Kansrijk opgroeien en gezond leven
2.       Gezond ouder worden
3.       Mentale gezondheid en veerkracht
4.       Toekomstbestendig Medisch Specialistische Zorg

Samenwerken en inwonersparticipatie
De vier opgaven zijn niet los van elkaar te zien en worden in samenhang met elkaar opgepakt. Het gaat binnen iedere opgave om de hele keten van preventie, sociale basis, welzijn, ondersteuning en zorg. Voor de realisatie van de opgaven zijn ook digitalisering, het anders organiseren en opleiden van de arbeidscapaciteit en het versterken van de organisaties in de eerste lijn erg belangrijk. 
Dit alles vraagt om nauwe samenwerking tussen het gemeentelijke- en het zorgdomein. Ook de Friese inwoner speelt een belangrijke rol. De maatschappelijke verwachtingen van zorg raken inwoners van Friesland. Daarom zijn ze betrokken bij de totstandkoming van het regioplan en worden ze ook betrokken bij de vervolgstappen.

Regioplan startpunt
Zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis en de gemeente Smallingerland[1] hebben onder begeleiding van Berenschot het proces gefaciliteerd. Een vertegenwoordiging van het Friese Zorglandschap heeft ingestemd met het plan en de opgaven die daarin zijn afgesproken. Het publiceren van het regioplan is een startschot om met daadkracht in te zetten op het toekomstbestendig maken van het Friese Zorglandschap. In 2024 gaan we met allerlei stakeholders en inwoners verder met het opstellen en uitvoeren van concrete plannen voor de vier opgaven.

Integraal Zorgakkoord
Het opstellen van een regioplan is een afspraak uit het integraal Zorgakkoord (IZA) dat in 2022 is ondertekend door allerlei partijen uit het zorglandschap. Met als doel om per regio te bepalen welke opgaven het belangrijkste zijn om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft voor de mensen die dat nodig hebben. Door de dubbele vergrijzing en het tekort aan arbeidscapaciteit is de manier waarop we de zorg nu hebben georganiseerd niet meer houdbaar.

[1] Gemeente Smallingerland is hiervoor gemandateerd namens alle 18 Friese gemeenten.